POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu (45-061), ul. Katowicka 55, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

 

Informacje zawarte w Polityce Prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o., w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu (45-061), ul. Katowicka 55, (dalej jako ADO – administrator danych osobowych).

 

Mogą Państwo skontaktować się z NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. za pomocą:
• Tel. – 77 423 26 60,
• E-mail – medrem@medrem.com.pl,
• Poczta tradycyjna – ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.

 

W NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. jest powołany inspektor danych osobowych – Rafał Mazur, z którym mogą Państwo skontaktować się za pomocą:
• Tel. – 725 787 999,
• E-mail – handel@medrem.com.pl,
• Poczta tradycyjna – ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.

 

NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:
• świadczeniem usług medycznych,
• świadczeniem usług drogą elektroniczną,
• sprzedażą produktów i usług, w tym realizacją zamówienia i kontaktem z klientem,
• podejmowanymi działaniami marketingowymi,
• nawiązanymi relacjami handlowymi.

 

NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f RODO i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w celu wykonywania na Państwa rzecz świadczeń zdrowotnych.

 

NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo osób i mienia przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego przez okres 30 dni wizerunek w siedzibie ADO, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO.

 

NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. prowadzi nagrywanie rozmów telefonicznych w celu potwierdzenia procesu umówienia się na wizytę oraz w celu kontroli udzielania informacji przez pracowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO.

 

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
• dane identyfikujące, w tym między innymi: imię (imiona), nazwisko, PESEL, data urodzenia;
• dane kontaktowe, w tym między innymi: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;
• dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. usług medycznych.

 

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:
• pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO,
• w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
• podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
a) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie),
b) dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami,
c) zleceniodawcy, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych,
d) inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta, z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

 

ADO nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Państwa trzecie) i organizacji międzynarodowych.

 

W związku z przetwarzaniem przez NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),
• prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO),
• prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO,
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
• prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. umożliwia kontakt za pomocą:
• E-mail – handel@medrem.com.pl,
• Poczta tradycyjna – ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.

 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Mogą Państwo wycofać zgodę za pomocą:
• E-mail – handel@medrem.com.pl,
• W rejestracji NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o.,
• Poczta tradycyjna – ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.

 

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 

NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:
• niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
• uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Po złożeniu sprzeciwu NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

Jeżeli NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 

NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Facebook
Instagram