ZASADY

WYDAWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOWI W NZOZ MEDREM-POLIKLINIKA SP. Z O.O. W OPOLU

 

1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

 

2. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych. Prawo do dokumentacji medycznej poza pacjentem nabywa konkretna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego przez pacjenta.

 

3. NZOZ MEDREM-POLIKLINIKA Sp. z o.o. ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej.

 

4. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

 

5. NZOZ MEDREM-POLIKLINIKA Sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną również:

 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
 • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

 

6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;
 • dokumentacja medyczna jest udostępniana na pisemny wniosek.

 

7. Wydanie oryginałów dokumentacji następuje za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. W przypadku wydania oryginału dokumentacji z siedziby NZOZ MEDREM-POLIKLINIKA Sp. z o.o. należy pozostawić kopię lub pełny odpis dokumentacji medycznej.

 

8. Dokumentacja medyczna jest udostępniania poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków na pisemny wniosek.

 

9. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, albo osoba upoważniona przez pacjenta może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej w formie odpisów, kopii, wyciągów lub wydruków. W tym celu należy:

 • złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w rejestracji NZOZ MEDREM-POLIKLINIKA Sp. z o.o. w Opolu;
 • przy odbiorze dokumentacji potwierdzić swoją tożsamość dokumentem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem,
 • w przypadku, gdy dokumentację odbiera osoba upoważniona przez pacjenta należy powołać się na upoważnienie podpisane przez pacjenta, znajdujące się w dokumentacji medycznej.

 

10. Dokumentację medyczną przygotowuje pielęgniarka koordynująca i nadzorująca, która w przypadku kopii dokumentacji oddaje do podpisu za zgodność z oryginałem Dyrektorowi NZOZ MEDREM-POLIKLINIKA Sp.z o.o.

 

11. Udostępnienie dokumentacji na zewnątrz NZOZ MEDREM-POLIKLINIKA Sp. z o.o. (organom, upoważnionym podmiotom) następuje na podstawie decyzji Dyrektora NZOZ MEDREM-POLIKLINIKA Sp. z o.o.

 

12. Koszty udostępnienia dokumentacji ponoszą wnioskodawcy.

 

13. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie dłużej niż 30 dni od złożenia wniosku.

 

14. Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Facebook
Instagram